Tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng ngày 05 - 04 - 2023
Lượt xem: 79
100%

 

Quán triệt, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ta xác định, kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền, thực hiện sứ mệnh giai cấp và dân tộc. Người đã chỉ ra: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”.

Trong thời gian qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chỉ đạo tập trung, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, có hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cấp Trung ương; hoạt động của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp được tăng cường, ngày càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương”.

Hiện nay, công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, càng đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng. Hơn bất cứ lúc nào, công tác xây dựng đảng phải thực sự trở thành nhiệm vụ then chốt. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chuyển biến chưa đều; công tác phòng ngừa chưa được quan tâm đúng mức”. Do vậy, tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các Nghị quyết của Đảng được xác định đúng, ngày càng hoàn thiện và chấp hành triệt để, thực sự gắn liền với cuộc sống. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần bảo đảm cho nguyên tắc tập trung dân chủ được tuân thủ nghiêm túc; góp phần giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ của mình, tự giác tu dưỡng rèn luyện, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để có những giải pháp nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tích cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay, đó là:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện kiểm tra, giám sát.

- Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, dự báo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm khiết, công minh, chính trực, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tuỵ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

 

Tin liên quan

Xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh(13/09/2023 4:11 CH)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với công tác thi đua, khen...(11/04/2023 11:09 SA)

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với...(09/03/2023 10:52 SA)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh(27/09/2022 8:53 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TÔN GIÁO NHIỆM KỲ 2022-2025, THUỘC ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ NINH THUẬN(30/06/2022 8:32 SA)

Tin mới nhất

Chân lý vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(03/10/2023 3:29 CH)

Xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh(13/09/2023 4:11 CH)

Bộ Chính trị ban hành Quy định Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ...(23/08/2023 2:45 CH)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thời cơ và những quyết sách lịch sử(11/08/2023 10:04 CH)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng theo tư...(21/07/2023 4:11 CH)

27 người đang online
°