Giới thiệu Sở Nội vụ

100%

1. Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

2. Liên hệ

+ Địa chỉ: 26 A Lê Hồng Phong, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

     + Điện thoại:        (84-259) 3 822 765

+ Fax:                   (84-259) 3 820 388

+ Email: sonv@ninhthuan.gov.vn

3. Lịch sử hình thành và phát triển

Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII đã quyết định việc phân vạch địa giới hành chính tỉnh Thuận Hải thành tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Từ tình hình đó Ban tổ chức chính quyền tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 700 QĐ/UB-TH ngày 11 tháng 3 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải, trên cơ sở phân chia về bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Thuận Hải.

Ban tổ chức chính quyền tỉnh Ninh Thuận đã chính thức đi vào hoạt động từ 01/4/1992 được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (lâm thời). Sau khi tiến hành bầu cử bổ sung và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả bầu cử, ngày 11 tháng 8 năm 1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 288 QĐ/UB-NT về việc thành lập Ban tổ chức chính quyền tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 05/12/2003 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 127/QĐ-UB về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2008: thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy; thành lập các cơ quan quản lý đa ngành đa lĩnh vực, công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua -  khen thưởng và Văn thư - Lưu trữ được sáp nhập vào Sở Nội vụ. Đến nay toàn Sở Nội vụ có 66 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ luôn nỗ lực không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt năm 2009 Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

         Trong thời gian tới dưới sự lãnh chỉ đạo của các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Ninh Thuận sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt khó, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nhà.

80 người đang online
°