Danh bạ Sở Nội vụ

100%

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 Đ/c Trần Hải: Giám đốc

 Điện thoại: 0918 096 103

 Email: Tranhai@ninhthuan.gov.vn

 Đ/c Trương Thanh Long: Phó Giám đốc

 Điện thoại: 0918 616 081

 Email: Longtt@ninhthuan.gov.vn

 Đ/c Nguyễn Quang Hồng Văn: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0904 278 793

 Email: Vannqh@ninhthuan.gov.vn


PHÒNG HÀNH CHÍNH, VĂN THƯ-LƯU TRỮ
ĐT: 0259 3822765; FAX 0259 820388

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\NguyenThanhQuy.jpg
 

Trương Văn Phong: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0913 670 669

Email: Vanphong@ninhthuan.gov.vn 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\NguyenThanhQuy.jpg

Nguyễn Thanh Quý: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0936 163 245

Email: Thanhquy@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\anhsuong.jpg

Nguyễn Tấn Lộc: Chuyên viên

Điện thoại: 0907 658 815

Email: Tanloc@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\loc_new.JPG

Lê Thị Ánh Sương: Chuyên viên

Điện thoại: 0834 050 545

Email: Anhsuong@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\quoctrinh.jpg

Hoàng Thị Phong Lan: Chuyên viên

Điện thoại: 0352 786 084

Email: Phonglan@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_9730444.jpg

Nguyễn Thị Đông Xuân: Chuyên viên

Điện thoại: 0917 442 022

Email: Dongxuan@ninhthuan.gov.vn

 Description: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pictures/VPS/loan2.jpg

 

Trần Thị Kim Loan: Chuyên viên

Điện thoại: 0768 922 983

Email: Kimloan@ninhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 446 114

Email: Ngochantv@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyquynh.jpg

Phạm Thị Xuân Diệu: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 163 716

Email: Xuandieu@ninhthuan.gov.vn

 


THANH TRA SỞ, ĐT: 0259 3839166
 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\NguyenThanhQuy.jpg

Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0944 248 181

Email: Thanhkhiet@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\loc_new.JPG

Nguyễn Văn Hòa: Chuyên viên

Điện thoại: 0949 962 951

Email: Vanhoa_snv@ninhthuan.gov.vn

 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\IMG_9730444.jpg

Trần Thị Thu: Thanh tra viên

Điện thoại: 0817 889 019

Email: Tranthithu@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\thuyquynh.jpg

Lưu Thị Thúy Quỳnh: Thanh tra viên

Điện thoại: 0918 546 467

Email: Thuyquynh@ninhthuan.gov.vn

Lê Thị Ngọc Trinh: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 414 501

Email: Ngoctrinh@ninhthuan.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ, ĐT: 0259 3827809

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\6copy.JPG

Nguyễn Ngọc Thành: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983 322 623

Email: Ngocthanh@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\Vanhoa.jpg

Nguyễn Thị Anh Phương: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 593 867

Email: Anhphuong@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\PHONG.jpg

Trịnh Lâm Hải: Chuyên viên

Điện thoại: 0919 173 666

Email: Lamhai@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\luan.jpg

Hồ Tấn Hồng Nhung: Chuyên viên

Điện thoại: 0949 728 691

Email: Hthongnhung@ninhthuan.gov.vn

Description: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pictures/TCCCVC/Hong%20phuong.png

Trần Thị Hồng Phượng: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 717 121

Email: Hongphuong@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\xuan.jpg

Nguyễn Thị Hiền Nhân: Chuyên viên

Điện thoại: 0973 275 717

Email: Hiennhan@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\xuan.jpg

Nguyễn Thị Huyền Nga: Chuyên viên

Điện thoại: 0933 217 760

Email: Hangnga.snv@ninhthuan.gov.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, ĐT: 0259 839159

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\ngoctien.jpg

Trần Vũ Huy: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0984 636 242

Email: Vuhuy@ninhthuan.gov.vn

 

Description: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pictures/XDCQ/Ducluc1.jpg

Trần Đức Lực: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0908 007 487

Email: Ducluc@ninhthuan.gov.vn

 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihuyen.jpg

Nguyễn Dâng Tuyên: Chuyên viên

Điện thoại: 0908 995 079

Email: Tuyennd@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\KHIET160copy.jpg

Nguyễn Thị Thu Hiền: Chuyên viên

Điện thoại: 0937 070 187

Email: Thuhien@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Nguyễn Thị Tuất: Chuyên viên

Điện thoại: 0909 055 951

Email: Nguyenthituat@ninhthuan.gov.vn

 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Võ Thị Kim Mi: Chuyên viên

Điện thoại: 0909 055 951

Email: Kimmi@ninhthuan.gov.vn

 


PHÒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
ĐT: 0259 3824704

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihuyen.jpg

Phạm Ngọc Tiến: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0906 353 039

Email: Pntien@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\KHIET160copy.jpg

Trần Đức Luận: Chuyên viên

Điện thoại: 0944 246 447

Email: Ducluan@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hongnhung.jpg

Nguyễn Đăng Nhật: Chuyên viên

Điện thoại: 0984 941 770

Email: Dangnhat@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Nguyễn Thị Chí Huyên: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 407 229

Email: Htchihuyen@ninhthuan.gov.vn

 

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Nguyễn Thị Út Hiền: Chuyên viên

Điện thoại: 0918 951 163

Email: Ntuhien@ninhthuan.gov.vn

 


PHÒNG TÔN GIÁO, ĐT: 0259 3822873

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\chihuyen.jpg

Nguyễn Tấn Thuyên: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0908 851 103

Email: Ntthuyen@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\KHIET160copy.jpg

Nguyễn Tường: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0918 163 694

Email: Nguyentuong@ninhthuan.gov.vn

Nguyễn Kiều Vinh: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0937 050 908

Email: Nguyenkieuvinh@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\hongnhung.jpg

Trần Thị Hồng Phúc: Chuyên viên

Điện thoại: 0908 820 203

Email: Hongphuc@ninhthuan.gov.vn

Description: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pictures/BTG/luu1.jpg

Huỳnh Thị Hồng Lựu: Chuyên viên

Điện thoại: 0946 778 477

Email: Hongluu@ninhthuan.gov.vn

 Description: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pictures/BTG/hung1.jpg

 

Phạm Thái Hùng: Chuyên viên

Điện thoại: 0854 747 111

Email: Thaihung@ninhthuan.gov.vn

Description: Description: F:\HINH CO QUAN\HINH CA NHAN CCVC\nhat.jpg

Phạm Thị Kim Thủy: Chuyên viên

Điện thoại: 01647 036 267

Email: Kimthuy@ninhthuan.gov.vn

 

 

53 người đang online
°