Ban Giám đốc

100%

1. Lãnh đạo Sở đương nhiệm

 

               2. Lãnh đạo Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Ninh Thuận
                                                      (1992-2003)
 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Ông Nguyễn Văn Chung

Trưởng Ban

1992 - 1996

2

  Bà Trần Thị Sơn

Trưởng Ban

1996 - 2001

3

Ông Nguyễn Đức Dũng

Trưởng Ban

2001 - 2003

4

 Ông Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng Ban

1992 - 1998

5

 Ông Trần Minh Lực

Phó Trưởng Ban

2000 - 2003

6

 Ông Hà Anh Quang

Phó Trưởng Ban

2000 - 2003

                  3. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận (2003 đến nay)

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

Ông Nguyễn Đức Dũng

Giám đốc

2003 - 2006

2

 Ông Hồ Tấn Lợi

Giám đốc

2006 - 2008

3

 Ông Trần Minh Lực

Giám đốc

2008 - 2010

4

 Ông Kiều Văn Bê

Giám đốc

2010 - 2014

5

 Bà Châu Thị Thanh Hà

Giám đốc

2014 - 2019

 6  Ông Nguyễn Long Biên  Giám đốc  2019 - 2020
7 Ông Trần Hải Phó Giám đốc 2016 - 2020 
 8  Ông Lê Kim Dũng Phó Giám đốc  2016 đến nay
 9  Ông Lê Hoài Nam  Phó Giám đốc  2016 - 2018

10

 Ông Trần Minh Lực

Phó Giám đốc

2003 - 2007

11

 Ông Hà Anh Quang

Phó Giám đốc

2003 - 2011

12

 Ông Thái Văn Lai

Phó Giám đốc

2006 - 2016

13

 Ông Nguyễn Đình Liêm

Phó Giám đốc

2008 - 2015

14

 Bà Châu Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc

2011 - 2014

 15 Ông Trương Thanh Long  Phó Giám đốc  2019 đến nay 

37 người đang online
°