Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Đăng ngày 11 - 04 - 2023
Lượt xem: 502
100%

 

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và Bác đã chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước, cùng đoàn kết, tạo sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang.

Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong 75 năm qua, thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới phong phú, đa dạng. Đảng, Nhà nước đã truy tặng, phong tặng nhiều tập thể, cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, vinh danh Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng thưởng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc và tuyên dương, biểu dương hàng triệu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cả nước,… góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người “càng khó khăn, càng phải thi đua”, thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để có những giải pháp nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tích cực góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay, đó là:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; về phong trào thi đua trong giai đoạn mới và vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện tốt và có kết quả các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Đồng thời, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo sôi nổi, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự đồng bộ, nhịp nhàng trong việc tổ chức thực hiện để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

 


CCVC_HDSD_Hồ sơ tự khai (1).mp4

Tin liên quan

Xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh(13/09/2023 4:11 CH)

Tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(05/04/2023 9:27 SA)

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với...(09/03/2023 10:52 SA)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh(27/09/2022 8:53 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG TÔN GIÁO NHIỆM KỲ 2022-2025, THUỘC ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ NINH THUẬN(30/06/2022 8:32 SA)

Tin mới nhất

Chân lý vĩ đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(03/10/2023 3:29 CH)

Xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh(13/09/2023 4:11 CH)

Bộ Chính trị ban hành Quy định Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ...(23/08/2023 2:45 CH)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thời cơ và những quyết sách lịch sử(11/08/2023 10:04 CH)

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng theo tư...(21/07/2023 4:11 CH)

70 người đang online
°