Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo các mức độ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
Lượt xem: 416
100%

 

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 (Quyết định). Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo gồm 04 Phụ lục tiêu chí về nông thôn mới; cụ thể như sau:

- Phụ lục I: Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Phụ lục II: Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Phụ lục III: Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Phục lục IV: Danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã (đạt chuẩn, nâng cao) giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới được ban hành nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành địa phương ban hành Sổ tay hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc thực hiện và đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo phát  triển bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế./. 


QD504 UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa...(22/12/2022 5:29 CH)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...(27/09/2022 9:02 SA)

Điều kiện công nhận, thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn về nông thôn mới và hoàn...(05/09/2022 9:41 SA)

Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng...(11/08/2022 3:53 CH)

Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...(05/08/2022 5:02 CH)

31 người đang online
°