Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
Lượt xem: 252
100%

 

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1786/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật) trên địa bàn tỉnh, với mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

- Mục đích:

+ Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

+ Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

 + Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thi hành Luật.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật.

+ Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

+ Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2023, Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

 + Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

Ngoài ra, Kế hoạch số 1786/KH-UBND xác định cụ thể 04 nhóm nội dung, nhiệm vụ thực hiện: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật; (2) Rà soát, cụ thể hóa văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; (3) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; (4) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện/từng nhóm nội dung, nhiệm vụ nêu trên - trong đó, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ được giao theo quy định./.


KH-1786.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023(14/11/2023 5:16 CH)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở(21/08/2023 4:36 CH)

Công nhận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022(31/05/2023 8:15 SA)

Phối hợp tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023(08/05/2023 11:37 SA)

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và...(03/04/2023 3:12 CH)

125 người đang online
°