Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Đăng ngày 27 - 06 - 2022
Lượt xem: 71
100%

 

Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, đề ra mục đích và nội dung kiểm tra như sau:

- Mục đích:

+ Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 nói chung, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách hành chính trong thời gian qua; thông qua đó, làm rõ kết quả cải cách hành chính đạt được trên các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương; chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, để ra biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo.

+ Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước; tạo đột phá mới trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tình hình, kết quả triển khai nội dung cải cách hành chính tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và kiểm tra tổng hợp các nội dung cải cách hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2527/UBND-VXNV ngày 12/6/2022 chỉ đạo các Sở, ngành liên quan triển khai, phối hợp rà soát, chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ và các nội dung có liên quan đảm bảo chu đáo, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế để phục vụ tốt công tác kiểm tra và làm việc với Đoàn Kiểm tra theo quy định./.


QD57-BCĐCCHC.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021...(28/07/2022 10:21 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...(05/07/2022 8:15 SA)

Rà soát, danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến(29/06/2022 7:37 SA)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(03/06/2022 2:30 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 7:56 SA)

36 người đang online
°