Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Đăng ngày 28 - 12 - 2023
Lượt xem: 95
100%

 

Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024 (Kế hoạch). Theo đó, mục tiêu được xác định: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; đảm bảo gắn kết, đồng bộ với việc triển khai của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Kế hoạch còn đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả; cụ thể như sau: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.


Ke-hoach-Cai-cach-hanh-chinh-2024.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp...(18/07/2023 9:42 CH)

32 người đang online
°