Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 14 - 03 - 2022
Lượt xem: 508
100%

 

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 944/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022; theo đó, UBND tỉnh đề ra mục đích, yêu cầu và một số mục tiêu thực hiện như sau:

Mục đích, yêu cầu:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên; cụ thể hóa nội dung các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030.

- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác thanh niên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

- Đẩy mạnh việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để thực hiện. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Mục tiêu:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên.

- Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo .

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên.

- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên.

- Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã đề ra 06 nhóm nội dung chủ yếu triển khai thực hiện: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; (2) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; (3) Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến qua các thời kỳ; (4) Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; (5) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; (6) Công tác sắp xếp, bố trí công tác đối với các trí thức trẻ tình nguyện tăng cường về các xã; (7) Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên (nếu có) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; (8) Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Để thực hiện đạt mục tiêu, nội dung Kế hoạch đề ra; UBND tỉnh giao các Sở, ngành có liên quan và các địa phương triển khai, thực hiện; trong đó, giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.


944 KH UBND-thanh nien.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 tỉnh Ninh Thuận(18/11/2022 4:35 CH)

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên...(04/10/2022 3:42 CH)

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030(06/01/2022 10:53 SA)

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn...(04/01/2022 8:10 SA)

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về thanh niên(19/02/2021 7:05 CH)

13 người đang online
°