Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
Lượt xem: 676
100%

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          Ngày 02/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

          - Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng; tư tưởng, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là tập trung giải quyết những việc khó, những việc mới nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến quyền lợi và tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh và vai trò làm chủ của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước.

          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

          - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tham gia và đạt hiệu quả thiết thực trong thực thi công vụ mang lại sự hài lòng cho Nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức./.


35-CTTU-064.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở(21/08/2023 4:36 CH)

Công nhận xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022(31/05/2023 8:15 SA)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(15/05/2023 10:20 CH)

Phối hợp tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023(08/05/2023 11:37 SA)

Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và...(03/04/2023 3:12 CH)

135 người đang online
°