Thực hiện Dự án 513 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2023

Đăng ngày 11 - 03 - 2021
Lượt xem: 222
100%

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2021, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 ban hành Quyết định số 158/QĐ-BCĐ về Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:

- Mục đích: Đảm bảo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo đúng quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án).

- Yêu cầu: Quá trình triển khai phải bảo đảm dân chủ, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm trong thực hiện Dự án.

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 (Ban Chỉ đạo) đề ra 07 nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giao Vụ Chính quyền địa phương thuộc Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện theo quy định./.
Đính kèm: BCD 513.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng...(11/08/2022 3:53 CH)

Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...(05/08/2022 5:02 CH)

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025(04/08/2022 10:24 SA)

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2021(20/11/2021 7:22 CH)

Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính...(26/01/2021 7:02 CH)

24 người đang online
°