Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

Đăng ngày 24 - 11 - 2020
Lượt xem: 200
100%

 

Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1712/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

 - Mục đích

+ Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả;

+ Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước;

+ Nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

- Yêu cầu

+ Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật;

+ Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò chủ trì của Bộ Nội vụ trong việc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên;

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/01/2021, Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước;

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai Luật.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch. 

Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2020./.
Đính kèm: 1712 QDTTg.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 tỉnh Ninh Thuận(18/11/2022 4:35 CH)

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên...(04/10/2022 3:42 CH)

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(14/03/2022 7:45 SA)

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030(06/01/2022 10:53 SA)

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn...(04/01/2022 8:10 SA)

4 người đang online
°