Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 181
100%

 

Ngày 05/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1273/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

- Mục đích:

+ Nhằm đánh giá chính xác tình hình triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên các lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành, địa phương; việc triển khai thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm tại một số Sở, ngành, địa phương; chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính những năm tiếp theo.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

+ Thông qua kiểm tra, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác cải cách hành chính đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu:

+ Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

+ Nội dung kiểm tra bám sát vào các nội dung cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh. Những đơn vị được kiểm tra cử cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục đích đề ra.

+ Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

+ Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ theo quy định. Những kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thành viên Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm sắp xếp công việc chuyên môn tham gia đầy đủ các buổi làm việc, kiểm tra theo đúng lịch trình và thời gian quy định nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Kế hoạch xác định cụ thể nội dung, hình thức kiểm tra và một số nội dung liên quan và phân công trách nhiệm các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện./.


KHUB-4807.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

7 người đang online
°