Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 133
100%

 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; ngày 15/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 911/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023; theo đó, yêu cầu:

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của tỉnh.

- Nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng vùng, từng nhóm đối tượng.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Tăng cường sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Gắn kết công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác dân vận chính quyền và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện và 08 nội dung thông tin, tuyên truyền cụ thể (như: các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số) và yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.


911-KH-tuyen-truyen-CCHC-nam-2023.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

106 người đang online
°