Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
Lượt xem: 146
100%

 

Ngày 15/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 82/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 (Quyết định). Theo đó, mục tiêu cụ thể và yêu cầu, như sau:

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

+ Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương.

+ Nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thông tấn, báo trí, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về CCHC.

+ Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại các bộ, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

- Yêu cầu:

+ Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước năm 2023 của Chính phủ.

+ Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC nhà nước với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

+ Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Quyết định quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2023 trong kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị và bố trí đủ kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện kế hoạch./.


QD82-cua-BNV.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024(28/12/2023 9:27 SA)

Thông tin sơ bộ về kết quả điểm tại Mục B tiêu chí cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan,...(20/12/2023 10:04 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...(23/08/2023 2:57 CH)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm(21/07/2023 4:06 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai...(19/07/2023 10:57 SA)

73 người đang online
°