Tiếp tục xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
Lượt xem: 270
100%

 

Xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò rất quan trọng, góp phần xây dựng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Người quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Người đã căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng là “gốc”, như “cây không có gốc thì cây héo”; là “nguồn” như “sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn”. Người đã so sánh, con người có “bốn đức” (Cần, Kiệm, Liêm, Chính) tồn tại, vận động như quy luật của trời đất: Trời có “bốn mùa” (Xuân, Hạ, Thu, Đông), đất có “bốn phương” (Đông, Tây, Nam, Bắc).

Qua 93 năm, kể từ ngày thành lập Đảng, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; với đường lối đúng đắn, sự nêu gương, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên; với một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; có mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Hiện nay, trước sự tác động mạnh mẽ của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc về đạo đức làm ảnh hưởng đến tập thể, đến niềm tin của quần chúng Nhân dân. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ...”. Do vậy, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để có những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay, đó là:

- Phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Đảng. Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức; về tính cấp thiết phải tiếp tục xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thuyết phục của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao bản lĩnh, lập trường, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên.

- Đề cao kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, gắn với nâng cao đạo đức cách mạng.

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nói đi đôi với làm, nêu gương tốt, làm việc tốt. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo Bác; xây dựng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

- Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tích cực tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ suốt đời. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong việc thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân với tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”; “Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh”. Đồng thời, phải tự giác học tập, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành những cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và góp phần xây dựng Đảng ta xứng đáng “là đạo đức”, “là văn minh”./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững...(28/02/2024 9:05 SA)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới(28/02/2024 9:14 SA)

Đón xuân, nhớ Bác Hồ(26/01/2024 4:36 CH)

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên(02/01/2024 5:17 CH)

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác(19/12/2023 5:18 CH)

6 người đang online
°