Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
Lượt xem: 33
100%

 

Ngày 25/7/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Quyết định số 574/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (Quyết định), với mục đích, yêu cầu được như sau:

Mục đích: Đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ (theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) của các ĐVSNCL thuộc Bộ, ngành, địa phương, phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.

Yêu cầu: (1) Đánh giá việc hoàn thiện thể chế liên quan đến ĐVSNCL; (2) Đánh giá về cơ chế quản lý ĐVSNCL; (3) Đánh giá kết quả thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL theo từng ngành, lĩnh vực và theo phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2021; (4) Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các ĐVSNCL theo quy định hiện hành; (5) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; (6) Đề xuất phương hướng và giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL; (7) Tổng hợp, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các ĐVSNCL trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Kế hoạch đã đề ra thời gian cụ thể triển khai, thực hiện và hoàn thành một số nội dung: xây dựng Đề cương Đề án; xây dựng các báo cáo chuyên đề; tổ chức khảo sát; tổ chức Hội thảo khoa học; hoàn thiện, trình Đề án và các sản phẩm liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ giao các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nội vụ triển khai, thực hiện; đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định và nội dung được phân công của Kế hoạch để chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng và báo cáo chuyên đề của bộ, ngành, địa phương mình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


uyet-dinh-574-qd-bnv-bo-noi-vu.pdf

Tin liên quan

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản...(12/07/2022 8:46 SA)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước(23/05/2022 10:53 SA)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022(13/05/2022 10:32 SA)

Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030(09/05/2022 3:39 CH)

Bộ Nội vụ Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo...(14/03/2022 7:42 SA)

Tin mới nhất

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...(11/08/2022 3:50 CH)

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông...(09/08/2022 7:42 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công(01/08/2022 9:57 SA)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(28/07/2022 10:24 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19(27/07/2022 10:16 SA)

27 người đang online
°