Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
Lượt xem: 5.722
100%

 

Ngày 19/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU về tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục đích, yêu cầu như sau:

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

- Tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên; đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 - Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm tự giác, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề ra một số nội dung nêu gương trọng tâm về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với Nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ; đồng thời, giao các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này và cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng năm, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiến hành đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện đăng ký, cam kết nêu gương, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trong báo cáo công tác hằng năm./.


03-HD TU.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với...(09/03/2023 10:52 SA)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân...(06/03/2023 9:58 SA)

Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực(06/03/2023 9:48 SA)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh(10/02/2023 11:12 CH)

Tiếp tục xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(10/02/2023 11:10 CH)

83 người đang online
°