Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
Lượt xem: 94
100%

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII"; Ngày 07/7/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

Mục đích:

- Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII".

- Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII" để đưa Nghị quyết nhanh vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Yêu cầu:

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII" phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể Nội dung, đối tượng, hình thức học tập, quán triệt; Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của Cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp; Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị sự nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tuyên giáo các cấp trong việc tổ chức thực hiện./.


HD-65-BTGTW quan triet NQ TW5.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng có sức lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với...(09/03/2023 10:52 SA)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân...(06/03/2023 9:58 SA)

Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực(06/03/2023 9:48 SA)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh(10/02/2023 11:12 CH)

Tiếp tục xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh(10/02/2023 11:10 CH)

36 người đang online
°