Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
Lượt xem: 126
100%

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII"; Ngày 07/7/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

Mục đích:

- Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII".

- Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII" để đưa Nghị quyết nhanh vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Yêu cầu:

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng "khóa XIII" phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cụ thể Nội dung, đối tượng, hình thức học tập, quán triệt; Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của Cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp; Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị sự nghiệp Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tuyên giáo các cấp trong việc tổ chức thực hiện./.


HD-65-BTGTW quan triet NQ TW5.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững...(28/02/2024 9:05 SA)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới(28/02/2024 9:14 SA)

Đón xuân, nhớ Bác Hồ(26/01/2024 4:36 CH)

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên(02/01/2024 5:17 CH)

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác(19/12/2023 5:18 CH)

25 người đang online
°