Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
Lượt xem: 95
100%

 

Qua đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan của hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhất là sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 30/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị);

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần tạo đột phá mới, khai thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 09 nhóm nội dung yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, để thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; ban hành Nghị quyết chuyên đề hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; lãnh đạo chính quyền các cấp ban hành Chương trình, Kế hoạch, Đề án cải cách hành chính hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về cải cách hành chính trong toàn thể hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường tổ chức giám sát, phản biện và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của người dân về công tác cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh chủ trì, phối hợp các ban đảng tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị; định kỳ báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phối hợp rà soát kết quả thẩm định sơ bộ công tác cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan,...(06/01/2023 3:56 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023(30/12/2022 3:02 CH)

Thông tin về kết quả điểm tại Mục B, Khoản 6 Mục C và Khoản 4 Mục D tiêu chí cải cách hành chính...(19/12/2022 9:53 CH)

Khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI năm 2022 tại tỉnh Ninh Thuận(30/11/2022 5:09 CH)

Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai...(24/11/2022 10:08 SA)

3 người đang online
°