Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 

Ngày 05/9/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BNV ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ (Thông tư). Theo đó, đối tượng áp dụng, nguyên tắc cập nhật, kết nối, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

-  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Bộ).

- Cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc cập nhật, kết nối, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ:

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được quản lý tập trung từ trung ương đến bộ, ngành, địa phương; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, đơn vị.

- Công tác cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, được thực hiện thống nhất, liên tục, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu bảo đảm nguyên tắc dữ liệu chỉ thu thập từ một nguồn, một lần không trùng lặp và chia sẻ lại các hệ thống thông tin có liên quan phục vụ khai thác dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu.

- Cơ quan, đơn vị được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ phải đảm bảo điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ phải tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung của cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ; quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2023./.


Thong-tu-14_2023-TT-BNV.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hướng dẫn VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo...(22/11/2023 11:57 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(20/11/2023 11:16 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(17/11/2023 3:16 CH)

Cử tuyển cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành...(13/11/2023 10:25 SA)

Bãi bỏ 05 Thông tư liên tịch hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ(07/11/2023 5:43 CH)

85 người đang online
°