Đề xuất nhiều quy định mới về biên chế, vị trí việc làm

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 51
100%

 

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo nghị định nêu rõ nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp phải tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; phù hợp với phân công, phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương. 

Description: https://thanhtra.com.vn/data/images/0/2023/05/15/nguyennhuan/cong-chuc.jpg?dpi=150&quality=100&w=630&mode=crop&anchor=topcenter&scale=both

Ảnh minh họa

 

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện; Bộ Nội vụ đề xuất một số nội dung mới của dự thảo nghị định so với Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP bao gồm: Sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; Sửa đổi quy định về trình tự phê duyệt biên chế công chức từ hàng năm thành “5 năm” để phù hợp với quy định quản lý biên chế tại Quy định số 70-QĐ/TW; Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thẩm định, giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp.

Bên cạnh đó, bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, địa phương; Bỏ quy định các bộ, ngành, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định thì sẽ bị xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% với tỷ lệ giảm biên chế theo lộ trình hàng năm. Bổ sung quy định trách nhiệm hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong cơ quan, tổ chức hành chính; Bổ sung trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ cho biết, tại khoản 2 Kết luận số 40-KL/TW quy định biên chế được giao giai đoạn 2022-2026 không bao gồm lao động hợp đồng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự quyết định việc sử dụng lao động hợp đồng và trả lương, phụ cấp cho lao động hợp đồng theo quy định từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị; theo đó, số người làm việc tại vị trí hỗ trợ, phục vụ sẽ không được tính vào tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định và cũng không được xác định trong cơ cấu viên chức theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Ngoài ra, theo Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã giao thẩm quyền quản lý biên chế cho Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế và trực tiếp quản lý biên chế các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Cán sự Đảng Chính phủ trực tiếp quản lý biên chế các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Do vậy, quy định về trình tự phê duyệt biên chế, trách nhiệm, thẩm quyền quản lý, quyết định biên chế, điều chỉnh biên chế tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP không còn phù hợp, cần phải sửa đổi./.

(Nguồn: Sưu tầm một số nội dung từ Cổng thông tin Báo điện tử Thanh tra Chính phủ)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban...(24/05/2023 8:23 SA)

Thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực Nội vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(22/05/2023 9:35 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với...(19/05/2023 8:41 SA)

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non(19/05/2023 8:32 SA)

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai 2021-2030”(05/05/2023 9:37 SA)

39 người đang online
°