Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 58
100%

 

Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Quyết định).

Theo đó, mục tiêu, yêu cầu được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xác định:

- Mục tiêu

+ Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

+ Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

+ Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

- Yêu cầu

+ Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả.

+ Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

+ Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đề ra các nhóm nội dung cụ thể (Công tác chỉ đạo, điều hành; Xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện) để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Bộ Nội vụ, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm (1) Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch; (2) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; (4) Phối hợp với Bộ Tài chính để lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo; (5) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2023./.


QuyetDinh-13-BCDCCHC-CP-528.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực(31/05/2023 8:11 SA)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước...(30/05/2023 4:01 CH)

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo(24/05/2023 1:51 CH)

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển...(23/05/2023 9:16 SA)

Thông báo tuyển chọn, gọi công dân có trình độ công nghệ thông tin nhập ngũ(22/05/2023 2:13 CH)

27 người đang online
°