Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết). Theo đó, xác định mục đích, yêu cầu như sau:

1. Mục đích:

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW).

b) Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27-NQ/TW liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ thành nhiệm vụ, đề án triển khai công việc cụ thể. Giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

2. Yêu cầu:

a) Xác định rõ những nội dung nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và trong Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

b) Xác định đầy đủ, chính xác các nhiệm vụ của Chính phủ; nêu rõ kết quả đầu ra, thời gian thực hiện các nhiệm vụ.

c) Phân công cho các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; đảm bảo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Chính phủ.

Để triển khai, thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết; Chính phủ đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Phát huy vai trò của Chính phủ trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; (3) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; (4) Phát huy vai trò của Chính phủ trong xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; (5) Phát huy vai trò của Chính phủ trong hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (6) Phát huy vai trò của Chính phủ trong tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao các Bộ, ngành trung ương và các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện; trong đó, đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có trách nhiệm: Chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương. Căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương; đinh kỳ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW./.

Trần Đức Lực - Thanh tra Sở