Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận

Ngày 19/4/2023 tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022;

Theo đó, đối với tỉnh Ninh Thuận, Chỉ số PAR INDEX năm 2022 đạt 85,78/100 điểm tối đa (cao hơn trung bình cả nước 0,99 điểm), xếp hạng 29/63 tỉnh, thành phố - giảm 0,77 điểm (điểm trung bình cả nước giảm 1,58 điểm) và tăng 06 bậc so với năm 2021.

Cơ cấu điểm các nội dung trong Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận cụ thể như sau:

- Điểm thẩm định: Đạt 54,2/61,5 điểm tối đa (đạt 88,13%).

- Điểm đánh giá tác động của CCHC: 31,59/ 38,5 điểm tối đa (đạt 82,05%); trong đó:

+ Chỉ số SIPAS: 8,23/10 điểm tối đa.

+ Khảo sát lãnh đạo, quản lý: 18,05/22 điểm tối đa.

+ Tác động đến phát triển kinh tế-xã hội: 5,31/6,5 điểm tối đa.

Đối với 08 lĩnh vực thuộc Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận:

- Có 5/8 lĩnh vực tăng vị thứ (Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

- Có 3/8 lĩnh vực giảm vị thứ so với năm 2021 (Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và phát triển chính quyền điện, chính quyền số)./.

Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Tổ chức bộ máy