Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Quyết định).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 và Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2025. Trong đó, nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023.

Đồng thời, xác định cụ thể các nhiệm vụ phải thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 và giải pháp thực hiện. Trong đó, yêu cầu kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, tạm dừng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo yêu cầu của Dự án.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm thi hành cụ thể đối với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Dâng Tuyên - Phòng Tổ chức bộ máy