Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4215/KH-UBND tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (Kế hoạch). Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch được xác định như sau:

- Mục đích:

+ Nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên.

+ Thông qua Chương trình nhằm phổ biến rộng rãi, định hướng cho thanh niên tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

- Yêu cầu:

+ Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với nhu cầu chính đáng của thanh niên.

+ Công tác tổ chức Chương trình phải thẳng thắn, cởi mở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãnh phí; bảo đảm công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện gồm 02 phần: 1. Chương trình đối thoại (trong đó, xác định cụ thể chủ đề, nội dung và hình thức tổ chức đối thoại); 2. Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027; đồng thời, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể của Tỉnh Đoàn và các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố - trong đó, giao Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ nội dung Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Tỉnh Đoàn) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Hồng Phượng, Phòng QLNS