Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Ngày 07/7/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể đối tượng áp dụng như sau: viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các chức danh, mã số các chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp; nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, việc xếp lương các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở./.

Ngọc Thành - Phòng QLNS