Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định đối tượng áp dụng: viên chức đang làm công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể các chức danh, mã số các chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp; nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và việc xếp lương các chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin và công nghệ thông tin; điều khoản chuyển tiếp và một số nội dung có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và bãi bỏ Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin và Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT ngày 28/10 /2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin./.

Huyền Nga - Phòng QLNS