Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định); Theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như sau:

- Quy định nội dung vphạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mc phải thi hành kỷ luật.

- Quy định áp dụng đối với tổ chức đảng (gồm cả tổ chức đng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải th, thay đi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập) và đảng viên (gồm cả đng viên bị tuyên bố mất tích, đng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng).

- Trường hợp tổ chức đng, đảng viên vi phạm nội dung chưa nêu trong Quy định thì căn cứ vào Điều lệ và các quy định của Đng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để xử lý kỷ luật cho phù hợp với Quy định.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng và tổ chức đảng có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2022 và thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý lỷ luật đảng viên vi phạm./. 

Thúy Quỳnh, Chi bộ Thanh tra Sở