Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030

Nhằm xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030;

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 899/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; theo đó, UBND tỉnh đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện phát triển thanh niên.

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và thanh niên.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Lâm Hải - Phòng QLNS