Báo cáo kết quả tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện

Ngày 13/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND về kết quả tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. Theo đó, Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong việc triển khai hoạt động tình nguyện của thanh niên và các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2000 đến nay; đồng thời cũng đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền một số nội dung nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian tới./.
Đính kèm báo cáo: 25 BC UBND.pdf