Bộ Nội vụ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 

Ngày 01/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (Quyết định); cụ thể như sau:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, gồm 06 văn bản:

+ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

+ Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

+ Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

+ Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

+ Thông tư số 08/2015/TT-BNV ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, gồm 04 văn bản:

+ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật giáo dục đại học.

+ Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tặng Kỷ niệm chương các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

+ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023./.


QDBNV-41.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023(20/03/2023 10:27 SA)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản...(15/03/2023 4:41 CH)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023(13/03/2023 11:47 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...(13/03/2023 11:42 CH)

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tranh thủ xu hướng thời đại và phát huy thế mạnh của đất nước(13/03/2023 11:57 CH)

17 người đang online
°