Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ

Đăng ngày 31 - 01 - 2023
Lượt xem: 66
100%

 

Ngày 19/01/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 32/QĐ-BNV ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong năm 2023 đề ra nhiệm vụ và giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành nội vụ, cụ thể như sau:

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tham mưu: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; (2) Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; (3) Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

VTổ chức cán bộ chủ trì tham mưu: (1) Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (2) Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ.

VCông chức - Viên chức chủ trì tham mưu: (1) Nghiên cứu, rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (2) Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; (4) Thông tư hướng dẫn Nghị định kim định chất lượng đầu vào công chức; (5) Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (6) Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 13/2010/TT-BNV ; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV  và Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP).

Văn phòng Bộ chủ trì trì tham mưu: Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

VTổ chức - Biên chế chủ trì tham mưu: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020; (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; (3) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Nghị định thay thế các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2022, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

VKế hoạch - Tài chính chủ trì tham mưu: (1) Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; (2) Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

VChính quyền địa phương chủ trì tham mưu: (1) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030 (trong đó có nội dung áp dụng các chính sách đặc thù); (2) Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan); (3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (4) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

VTiền lương chủ trì tham mưu: (1) Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; (2) Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội; (3) Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; (4) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chủ trì tham mưu: (1) Luật Lưu trữ (sửa đổi); (2) Thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; (3) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; (4) Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Viện Khoa học tổ chức Nhà nước chủ trì tham mưu: Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ.

VCông tác thanh niên chủ trì tham mưu: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; (2) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tham mưu: Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

VTổ chức phi Chính phủ chủ trì tham mưu: Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội./.


quyet-dinh-32-qd-bnv-bo-noi-vu-012.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023(20/03/2023 10:27 SA)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản...(15/03/2023 4:41 CH)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023(13/03/2023 11:47 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa...(13/03/2023 11:42 CH)

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tranh thủ xu hướng thời đại và phát huy thế mạnh của đất nước(13/03/2023 11:57 CH)

65 người đang online
°