Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2025”

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 

Ngày 28/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1641/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2025” (Quyết định). Theo đó yêu cầu, mục tiêu được xác định như sau:

1. Yêu cầu:

- Việc tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, gắn với yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương.

- Lựa chọn đối tượng tham gia bồi dưỡng là các cán bộ, công chức tiêu biểu, có năng lực nổi trội và có chiều hướng phát triển, chưa tham gia bồi dưỡng các Chương trình, Đề án sử dụng ngân sách nhà nước có cùng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong cùng giai đoạn.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc lựa chọn và cử cán bộ, công chức tham gia các khóa bồi dưỡng. Đề cao ý thức, trách nhiệm, tính tích cực của cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng, phát huy hết khả năng để tiếp thu và vận dụng những kiến thức, kỹ năng từ các khóa học vào thực tiễn công tác.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, quản trị chính quyền địa phương; chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng phù hợp, sát với yêu cầu đặt ra trong thực thi nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của chính quyền địa phương.

- Thực hiện có chất lượng và hiệu quả các chương trình bồi dưỡng; bảo đảm tận dụng, phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên và lựa chọn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, chất lượng và phù hợp.

- Thực hiện việc theo dõi đánh giá hiệu quả công tác sau bồi dưỡng gắn với công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức.

2. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung:

+ Nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành chính quyền địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế.

+ Tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và cách thức tổ chức quản lý; tiếp cận với cách tư duy mới; mở rộng tầm nhìn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả.

+ Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở một số nước góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

- Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài cho khoảng 180 - 200 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương, cụ thể: mỗi năm tổ chức khoảng 04 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa có khoảng từ 15 - 17 cán bộ, công chức thuộc đối tượng của Đề án.

Ngoài ra, Quyết định cũng đề ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, cụ thể: (1) Xác định nội dung chương trình bồi dưỡng; (2)  Đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức bồi dưỡng; (3) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương; (4) Thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài. Đồng thời, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể các năm 2023, 2024, 2025./. 


1641_QD-TTg_28122022-signed-707.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(06/02/2023 4:13 CH)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(01/02/2023 8:26 SA)

Thông báo công bố tài liệu tham khảo, tập trung nghiên cứu phục vụ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận...(30/01/2023 2:28 CH)

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh...(19/01/2023 10:28 CH)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong...(14/01/2023 6:09 CH)

35 người đang online
°