Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 33
100%

 

Ngày 05/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 (Chiến lược). Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược được xác định như sau:

Mục tiêu tổng quát

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về kinh doanh bảo hiểm đầy đủ, minh bạch, bình đẳng và đồng bộ, tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm, tạo thuận lợi cho sự phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Nâng cao tính an toàn hệ thống, bền vững và hiệu quả của thị trường; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tích cực trên thị trường trong nước và khu vực.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện nhất trong việc tham gia bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày càng tăng của các tổ chức và cá nhân. Nâng cao quản trị rủi ro, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

Để thực hiện đạt mục tiêu Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đề ra 10 nhóm giải pháp cụ thể thực hiện đến năm 2030: (1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; (2) Tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; (3) Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; (4) Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm; (5) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm; (7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm; (8) Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; (9) Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; (10) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ phục vụ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành và địa phương./.


QD-07.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoàn thành nhập dữ liệu vụ việc của ngành Thanh tra vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia(12/01/2023 4:01 CH)

Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022(12/01/2023 3:57 CH)

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023(11/01/2023 4:27 CH)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ(20/12/2022 10:17 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực...(20/12/2022 10:15 CH)

89 người đang online
°