Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
Lượt xem: 28
100%

 

Ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thông tư). Theo đó, Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có Phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư.

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Việc thành lập Phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh trên cơ sở quy định tại Thông tư trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022./.


THONG TU 04.pdf

Tin liên quan

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Thanh tra(12/07/2022 4:50 CH)

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham...(01/07/2022 3:13 CH)

Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường(01/07/2022 3:09 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị trực thuộc(19/04/2022 2:02 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...(30/01/2022 6:47 CH)

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ(08/08/2022 4:55 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận(04/08/2022 10:22 SA)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thuộc, trực...(27/07/2022 10:00 SA)

Quyết định về Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam(18/07/2022 10:30 CH)

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục...(17/07/2022 10:31 CH)

39 người đang online
°