Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước

Đăng ngày 05 - 07 - 2022
Lượt xem: 40
100%

 

Ngày 09/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước (Thông tư).

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3: “Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; xây dựng báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 3: “Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4: “Chi xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm; chi xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; chi tổ chức các cuộc họp góp ý, thẩm định đề cương chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, 10 năm và góp ý báo cáo cải cách hành chính chuyên đề, định kỳ: Thực hiện theo quy định đối với mức chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”.

- Sửa đổi điểm b khoản 7 Điều 4: “Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”.

- Sửa đổi khoản 12 Điều 4: “Chi xây dựng, duy trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi số hóa phục vụ công tác cải cách hành chính: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”.

- Sửa đổi khoản 14 Điều 4: “Chi làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật hiện hành”.

- Sửa đổi đoạn cuối khoản 1 Điều 6: “Chế độ bồi dưỡng ngoài lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022./.


Thong tu so 33.2022.TT-BTC.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021...(28/07/2022 10:21 SA)

Rà soát, danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến(29/06/2022 7:37 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của...(27/06/2022 5:20 CH)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(03/06/2022 2:30 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 7:56 SA)

54 người đang online
°