Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 17 - 07 - 2022
Lượt xem: 55
100%

 

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (Thông tư);

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung - quy định cụ thể một số tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn nghiệp vụ; yêu cầu đối với viên chức dự thi xét thăng hặng chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp như sau:

Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành nhưng chưa hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm tương ứng theo quy định tại Thông tư.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thông tin và truyền thông trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến khi kết thúc.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022./.


TT 07 BTTTT.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng động và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát...(12/08/2022 4:23 CH)

Triển khai, thực hiện Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tuyển dụng biên chế giáo viên...(09/08/2022 7:38 SA)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở(05/08/2022 5:04 CH)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công...(17/07/2022 10:33 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(14/07/2022 3:57 CH)

6 người đang online
°